Privātuma politika

ITEMS SIA apņemas saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami ITEMS SIA komercdarbības veikšanai un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams ITEMS SIA un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Par Personas datiem jāsaprot tāda informācija vai informācijas fragmenti, kas saistīti ar jums, vai tādu informāciju, kas varētu ļaut tieši vai netieši jūs identificēt.

Datus, kurus jūs mums sniedzat ir nepieciešami, lai varētu jums kvalitatīvi izpildītu pasūtījumus, uzlabot tīmekļa vietni items.lv un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām, citos saistītos gadījumos, un saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem.

Jūs piekrītat, ka jūsu Personas datus varam nodot sadarbības partneriem, lai nodrošinātu jūsu pasūtījuma izpildi, un ja nodošana ir nepieciešama, (1) lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu, (2) lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs, (3) nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. ITEMS SIA nodrošinās adekvātu aizsardzību Personu datu nodošanā sadarbības partneriem.

Jūsu sniegtie Personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 1. un 2.punktu.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības (1) saņemt par jums pārvaldīto Personas datu informāciju saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, (2) Personas datu labošanu, ja tie ir nepareizi, neprecīzi vai nepilnīgi, (3) Personas datu iznīcināšanu, (4) un citas tiesības saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

Lai saņemtu informāciju par jums pārvaldītiem Personas datiem, lūdzu sazinieties ar mums.

Politikas grozījumi

Privātuma politika pēc nepieciešamības var tikt grozīta bez iepriekšējā brīdinājuma.

Privātuma politikas piekrišana

Lietojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat ITEMS SIA Privātuma politikai.

Mainoties Privātuma politikai un turpinot lietot ITEMS SIA tīmekļa vietni, jūs apliecināt Privātuma politikas izmaiņām.

Ja nepiekrītat Privātuma politikai, lūdzam tīmekļa vietni nelietot.